Reklamacije

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti oštećeni proizvod, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Oštećenja - Prilikom prijema jedina Vaša obaveza je da proverite porudžbinu. Ukoliko primetite nedostatak ili neko oštećenje na proizvodu, molimo Vas da to naglasite prilikom potpisivanja otpremnice. U slučaju da je Vaš artikal oštećen, zamenićemo sve oštećene delove i nadomestiti, gde god je to moguće ono što nedostaje. Ako je ispravljanje nedostatka i oštećenja neizvodljivo, u tom slučaju isporučićemo Vam nov proizvod.